Disclaimer

Gebruik van de website

Sjoeboe! vzw, hierna te noemen Sjoeboe!, verleent u hierbij toegang tot www.sjoeboe.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Sjoeboe! behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als informatief.

Algemeen karakter

Alle informatie op de website van Sjoeboe! vzw en op de websites waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd persoonlijk contact opnemen met onze diensten via de contactgegevens op deze website.

Beperkte aansprakelijkheid

Sjoeboe! besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal Sjoeboe! al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op ‘Contact’ in de navigatiebalk. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen twee werkdagen. Sjoeboe! spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Sjoeboe! kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sjoeboe!.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Alle prijzen op de website zijn inclusief 0% BTW (bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen). Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Hyperlinks en verwijzingen

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sjoeboe! nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Sjoeboe! beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sjoeboe!. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sjoeboe!, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Bescherming van persoonsgegevens

Sjoeboe! hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke via sjoeboevzw@gmail.com of via de contactgegevens op deze website.